Rukous Jeesuksen nimessä 2

2. “Jeesuksen nimessä” -ilmaisun eri käyttötavat ja merkitykset Raamatussa


 

Sanat ”Jeesuksen nimessä” voisi eri käyttöyhteyksissä Raamatussa korvata seuraavilla ilmaisuilla:

 

- ”Jeesuksen kautta”

- ”Jeesuksen vuoksi ja sen perusteella, mitä hän on tehnyt”

-  ”yhteenkuuluvuudessa Jeesuksen kanssa”

-  ”Jeesuksen auktoriteetin ja vallan perusteella”

-  ”Jeesuksen edustajana”

 


Kaikki nämä näkökulmat liittyvät myös rukoukseen Jeesuksen nimessä. 

Seuraavassa on käsitelty näitä ”Jeesuksen nimessä”-ilmaisun eri käyttötapoja tarkemmin ja selvennetty asiaa raamatunkohtien avulla:

 

 

1. Nimi edustaa liittoa — "Jeesuksen kautta"

 

Sanat "Jeesuksen nimessä" voivat ensinnäkin viitata Jeesuksen tekemään liittoon.
Ilmaisu ”Jeesuksen nimessä” voitaisiin näissä tapauksissa korvata sanoilla "Jeesuksen kautta" tai "Jeesuksen ja Hänen tekemänsä liiton kautta".

Jeesus on välimies Jumalan ja ihmisen välissä. Kun rukoilemme Jeesuksen nimessä, se tapahtuu Hänen välimiehenasemansa kautta.

Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. 1 Tim. 2:5

Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. 1 Joh. 2:1

...ja mitä hyvänsä te anotte minun nimesäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Joh. 14:13-14

... jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni (= minun kauttani, minun tekemäni liiton perusteella). Joh. 16:23

...kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä (= Jeesuksen kautta) Ef. 5:20

 

2. Nimi edustaa henkilöä — kaikkea, mitä hän on ja mitä hän on tehnyt

”Jeesuksen nimessä” voitaisiin näissä tapauksissa sanoa toisin sanoin ”Hänen vuokseen ja sen perusteella mitä hän on tehnyt”


...Ja hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa." (= Häneen ja siihen, mitä Hän on tehnyt)
Matt. 12:21

... mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä (= Hänessä sen perusteella, mitä Hän on tehnyt). Joh. 20:31

... te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä (Herran Jeesuksen Kristuksen vuoksi ja sen perusteella, mitä hän on tehnyt) ja meidän Jumalamme Hengessä. 1 Kor. 6:11

Ja uskon kautta hänen nimeensä (= siihen, kuka Jeesus on ja mitä hän on tehnyt) on hänen nimensä (=Jeesus pelastajana ja hänen tekemänsä liiton tuoma pelastus ja siunaus) vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Apt. 3:16


3. Nimi edustaa yhteenkuuluvuutta tai omistussuhdetta — "ottaa joku nimiinsä"

Sana "nimessä" voitaisiin näissä tapauksissa korvata sanoilla "yhteenkuuluvuudessa", "omistuksessa" tai "alaisuudessa". Tällaista yhteenkuuluvuutta on esim. se, että lapsella on vanhempiensa sukunimi.

Yhteenkuuluvuudesta ja kuulumisesta Jumalalle on kysymys esim. näissä Israelille kohdistetuissa sanoissa: "Ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä." 5 Moos. 28:10

Yhteenkuuluvuuteen viittaa 'nimen' käyttö myös esim. seuraavissa Uuden testamentin kohdissa:

...ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa." Ilm. 22:4

Sillä joka antaa teille juodaksenne maljallisen vettä siinä nimessä, että te olette Kristuksen omia (= sillä perusteella, että teidän tunnustamanne nimi osoittaa teidän kuuluvan Kristukselle), totisesti minä sanon teille: se ei jää palkkaansa vaille. Mark. 9:41

...ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden(= sen vuoksi, että tunnustamanne nimi osoittaa teidän kuuluvan minulle)  Luuk. 21:17

Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, (= varjele heidät Sinun nimesi osoittaman yhteenkuuluvuuden tähden) että he olisivat yhtä niinkuin mekin. Joh. 17:11

Myös kastekäskyssä 'nimi'-sanan käytön hallitsevana merkityksenä on yhteenkuuluvuus: ”...kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Matt. 28:19  

 

4. Nimi edustaa auktoriteettia

Näissä tapauksissa 'nimessä' voitaisiin sanoa toisin "auktoriteetin ja vallan perusteella".
Tätä tarkoittavat esim. poliisin sanomat sanat "Pysähtykää lain nimessä!". Poliisille on annettu valtuutus toimeenpanna kaikkien kansalaisten yläpuolella olevan lain käskyjä, ja tämän alamaisuuden vuoksi heidän on toteltava hänen sanojaan.

Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä (= Jeesuksen auktoriteetin ja vallan perusteella), nouse ja käy." Apt. 3:6

Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä (= pahan hengen yläpuolella olevan Jeesuksen auktoriteetin ja vallan perusteella") minä käsken sinun lähteä hänestä." Ja se lähti sillä hetkellä. Apt. 16:18

Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni (= minun auktoriteettinini ja valtani perusteella ja sen edustajina" he ajavat ulos riivaajia... Mark. 16:17


5. Nimi viittaa edustussuhteeseen: joku toimii toisen sijasta, tämän edustajana

Näissä tapauksissa ”nimessä” voitaisiin korvata sanoilla: ”puolesta” tai ”edustajana”. (Tämä merkitys on lähellä edellistä kohtaa, mutta siihen ei liity yhtä voimakasta ajatusta auktoriteetista.)


Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään (= edustaen itseään), niin hänet te otatte vastaan. Joh. 5:43

Niin hän sanoi: "Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni (= sanoen edustavansa minua) sanoen: 'Minä olen se', ja: 'Aika on lähellä.' Mutta älkää menkö heidän perässään. Luuk. 21:8  

Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, (= minun puolestani) hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Joh. 14:26

Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä (= Jeesuksen edustajina) me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet. 2 Tess. 3:6

"Mestari, me näimme erään miehen sinun nimessäsi (= sinua edustaen) ajavan ulos riivaajia, ja me kielsimme häntä, koska hän ei seuraa meidän mukanamme." Luuk. 9:49 (Opetuslasten ajatuksena oli, että vain heidän omaan joukkoonsa kuuluva henkilö saattoi esiintyä Jeesuksen edustajana.)Sanat "Jeesuksen nimessä" liittyvät näiden raamatunpaikkojen valossa siis siihen, että toimimme

— Hänen kauttaan
— Hänen työnsä perusteella
— Hänen ominaan
— Hänen valtansa perusteella
— Hänen puolestaan hänen edustajinaanSiirry eteenpäin