Esirukousaiheiden kolme tasoa:
yleisluontoinen — strateginen — yksittäistapausta koskevaEsirukous voidaan jakaa kolmeen tasoon rukouksen aihepiirien laajuuden ja luonteen perusteella:


1. Yleisluontoisella rukouksella kutsumme Jumalan tahtoa maan päälle jossakin laajassa, kokonaisvaltaisessa asiassa.

Tällainen rukous on sisällöltään yleistetty, ja siinä mainitaan pääasia ilman yksityiskohtia. “Anna Suomeen herätys”, “Auta Afrikan kärsiviä lapsia”, “Siunaa, vahvista ja varjele Aasian lähettejä”, “Siunaa tämä konferenssi”.

Jeesus rukoili yleisluontoisesti omiensa puolesta ylimmäispapillisessa rukouksessaan, esim. “varjele heidät nimessäsi”(Joh. 17:11)

2. Strategisella rukouksella pyydämme eritellysti niitä asioita, joiden pitäisi tapahtua tai joita tarvitaan, että Jumalan tahto pääsisi etenemään ja toteutumaan jossakin asiassa.

Tällaisessa rukouksessa rukousaiheet eritellään suunnitelmallisesti tietyn tavoitteen saavuttamiseksi.

Esimerkki:

Kun yleisellä tasolla rukoilemme

“Herra, auta Venäjän kodittomia lapsia sanasi mukaan, sillä sinä olet sanonut: 'Herra antaa hyljätylle kodin'”,

strategisella tasolla rukous olisi tämäntapainen:

“Herra, vaikuta Venäjän lainsäädännössä siten, että lastensuojelutyö helpottuu. Herätä yhä useampia tahoja ottaa ongelma esille. Vaikuta Pietarin viranomaisissa myötämielisyyttä järjestö X:n turvakotiasiaa kohtaan... Siunaa järjestöä ja sen työntekijöitä viisaudella, voimilla ja resursseilla turvakotia varten, anna uusia työntekijöitä. Anna oikeita, ratkaisevia kontakteja. Auta heitä pelastamaan lapsia toiminta-alueeltaan ja avaa myös ovia uusiin kaupunginosiin. Auta heitä askel askeleelta motivoimaan kadulla asuvia lapsia aloittamaan normaali elämä.”


3. Yksittäistapausta koskevalla rukouksella pyydämme Jumalan tahdon toteutumista ja Hänen apuaan tietyn henkilön, ihmisryhmän tai rajatun kysymyksen suhteen.

Esimerkki:

Edellisiä yleisen ja strategisen tason rukouksia vastaava yksittäistapausta koskeva rukous katulapsen puolesta olisi esim:

“Herra, auta 11-vuotiasta Sashaa pääsemään turvakotiin Pietarin lämpöputkitunneleista. Anna hänelle halu irtautua katuelämästä ja päihteistä.”


Kaikilla näillä tasoilla esirukouksen tarkoitus on sama: Jumalan tahdon tapahtuminen.
Pyydämme, että Jumalan valtakunta tulisi ja Hänen tahtonsa tapahtuisi kussakin asiassa: niin yleisluontoisissa, eritellyissä kuin yksittäisissä tarpeissa.


Rukoukset painottuvat helposti yleisluontoisten ja yksittäistapauksia koskevien tarpeiden ympärille

Strateginen rukous jää usein yleisluontoisen rukouksen ja yksityiskohtiin keskittyvän rukouksen varjoon.

Yleinen Jumalan tahto on kaikille Raamattua tunteville uskoville ilmeinen, sen mukaan on vaivatonta rukoilla, ja sitä tuleekin rukoilla. Pyydämme herätystä, Jumalan läsnäoloa kokouksessa, siunausta seurakunnan työlle, ym.

Seurakunnan kokouksissa esilletuotavat rukousaiheet liittyvät tavallisesti ajankohtaisiin ja kriittisiin, usein yksittäisiä henkilöitä koskeviin asioihin, joihin tarvitaan Jumalan välitöntä apua.
Samoin yksityisessä elämässä ja toiminnassa päivänpolttavat asiat ja ongelmat vievät helposti rukouksemme päähuomion.

Strategisen tason eritelty rukoileminen vaatii taustatietoja, asioihin paneutumista ja määrätietoisuutta. Ennen kuin rukoilemme, joudumme miettimään, mitä aiomme pyytää Jumalalta ja mitkä ovat asiaan liittyvät tarpeet ja ongelmat.

Strategisessa rukouksessa on itse asiassa kysymys enemmästä kuin pelkästä rukouksesta ja pyytämisestä: siinä on kysymys ajattelutavastamme ja siitä, että ymmärrämme asiakokonaisuuteen liittyvät syyt ja seuraukset.

Strategisen tason rukous on se taso, jolla käsittelemme näkyämme sekä elämämme ja toimintamme suuntaa.


Juuri strategisen, eritellyn rukouksen alueella on paljon käyttämätöntä voimavaraa ja mahdollisuuksia niin yksityisessä kuin yhteisessä rukouksessa.

“Tarkkaile sitä, ettet rukoile niin yleisluontoisesti, ettet jälkeenpäin itsekään muista, mitä olet rukoillut. Tarkkaile sitä, ettet ole niin jäsentelemätön, ettet edes tunnistaisi rukousvastausta, jos se tulee.” (Wesley Duewel)