2. Ajankohtaisiin suuntauksiin liittyvä rukous


Siirtyessämme konkreettisemmalle tasolle nimeämme ajankohtaisia suuntauksia ja rukoilemme niiden korjautumista. Pyydämme ajan hengen sijaan Jumalan mielen mukaista mielenlaatua.

Seurakunnan varjeltumista ajan hengen kielteisiltä ilmiöiltä voi rukoilla mm. Roomalaiskirjeen 12. luvun pohjalta.

...Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla.
Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä
. (Room. 12:1-2)Moniarvoisuus

Tälle ajalle on tyypillistä, että jokainen luo oman maailmankuvansa. Elämyksiä ja uskomuksia kootaan ja yhdistellään eri uskontojen opetuksista, filosofiasta, tieteestä ja rajatiedosta.
Vaikka ajan ilmapiirille on ominaista moniarvoisuus, yksilöiden ajattelu ja näkemykset pohjimmiltaan koko ajan yhdenmukaistuvat suhteessa Jumalan asettamiin normeihin ja rajoihin.

Isä, vaikuta Suomen moniarvoisessa ilmapiirissä niin, että Pyhä Henki voisi pehmentää ihmisten mieliä totuudelle.

Auta, etteivät ihmiset vaihtaisi sinun totuuttasi valheeseen ja tekisi valhetta turvakseen. (Room. 1:25, Jes. 28:15).

Sen sijaan, että ihmiset kokoavat maailmankuvansa heitä miellyttävistä asioista, anna heidän nähdä, että Sinun sanasi on totuus, ja että taivas ja maa katoavat, mutta Sinun sanasi eivät koskaan katoa. (Joh. 17:17, Luuk 21:35).

Suo, etteivät he lisäisi Sinun sanoihisi mitään eivätkä poistaisi mitään. (5 Moos. 13:1)

Anna tälle kansalle terve hengellinen näkökyky, terveet silmät, ettei se valo, joka ihmisissä on, olisi pimeyttä. (Matt 6:23)

Suo, etteivät ihmiset rakentaisi elämäänsä hiekalle, omien uskomustensa ja toiveidensa varaan. (Matt. 7:24)

Anna ihmisille, jotka etsivät vaihtoehtoisia elämänhallintaratkaisuja, Pyhän Hengen vaikuttama sisäinen tyytymättömyys ja tyhjyys, joka johtaa heitä etsimään elämän tarkoitusta ja Sinun totuuttasi.

Moraalin yksilöllisyys

Ajan hengelle on tyypillistä, että jokainen luo oman moraalinsa: ei ole absoluuttista oikeaa ja väärää, eikä vedetä yleispäteviä rajoja.
“Jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein.”(Tuom. 21:25).

Tästä on luonnollisena seurauksena yhä enenevä moraalittomuus.

“Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotk olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissta te ennen vaelstite tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, jonka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja...”(Ef. 2:3).
“ Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on....Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo..” (1 Joh. 2:16)

Isä, anna Pyhän Hengen näyttää Suomen kansalle, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. (Joh. 16:8)

Vaikuta niin, että ihmiset kyllästyisivät omaan itseensä ja heidän tekonsa alkaisivat tuntua heistä vastenmieliseltä
(Hes. 6:9).
Anna ihmisiä alkaa tympäistä se, mitä heidän silmänsä näkevät.

Anna heidän alkaa kaivata sisäistä puhtautta niin, että tottelemattomuuden hengen ote alkaisi irrota heistä.
Anna heidän ymmärtää, että autuaita ovat puhdassydämiset, ja anna heidän rukoilla:
"Luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki.
(Ps. 51:12)

Ohjaa heitä etsimään rajoja, ja anna heidän sanoa: "Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut!" (Ps. 119:176)

Auta ihmisiä menemään sisään ahtaasta portista. (Matt. 7:14)

 

Sitoutumattomuus: ihmiset haluavat olla oman itsensä herroja ja tehdä omia valintojaan

Kautta aikojen sinä olet särkenyt ikeesi, aina katkonut valjaasi ja sanonut minulle: “En halua palvella sinua.”
(Jer. 2:20)


Isä, sen sijaan että ihmiset haluaisivat olla oman elämänsä herroja ja kulkea oman tahtonsa teitä, anna heidän ottaa Sinun ikeesi harteilleen. (Matt. 11:29)

Anna heille uudenlainen mieli, että he kieltäisivät itsensä ja seuraisivat sinua.
(Matt. 10:38)

Anna ihmisten ymmärtää että "miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta kuolemaan vie." (Snl. 14:12)

Auta, että he voisivat tuntea Sinut kaikilla teillään eivätkä nojautuisi omaan ymmärrykseensä ja olisi viisaita omissa silmissään. (Snl. 3:5,7)

Anna ihmisille, jotka haluavat vaikuttaa kaikkeen, mitä heille tapahtuu ja jotka pyrkivät turvaamaan elämänsä kaikki osa-alueet, se mieli, että he turvaisivat Sinuun koko sydämestään. Anna heidän nähdä, että Sinä annat tulevaisuuden ja toivon. (Jer. 29:11)

Anna ihmisten kyllästyä omaan yrittämiseen. Anna heidän ymmärtää armo.

(Ef. 2:8-9)

 

Elintason mukanaan tuoma maailman rakkaus: silmien pyyteet ja mahtaileva elämä

"Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on....Sillä kaikki, mikä maailmassa on, .... silmien pyyteet ja mahtaileva elämä..." (1 Joh. 2:16)

Isä, suo, etteivät korkean elintason tuomat mahdollisuudet koituisi ansaksi niille, jotka tämän kansan keskuudessa saavat nauttia yltäkylläisyydestä.
Anna korkeampaan elintasoon pyrkivälle, laatutietoiselle kansalle tyytyväinen ja kohtuullinen mieli, anna uhrimieltä toisten hyväksi.
(1 Tim. 6:6-8, Hes. 16:49)

Anna viihteellisen, nautintoihin ja elämyksiin suuntautuvan mielenlaadun sijaan itsensä kieltävä asenne. (Matt. 16:24)

Anna Sinun mielesi mukainen murhe, joka johtaa parannukseen.
(2 Kor.7:10)

Anna tämän kansan kääntää silmänsä pois turhuutta katsomasta, anna ihmisten saada virvoitus Sinun teilläsi. (Ps. 119:37)

Anna lyhytjänteisen, helppoihin ja nopeisiin ratkaisuihin pyrkivän mielenlaadun sijaan vakavoitumista ja kärsivällisyyttä. (2 Tess. 3.5, 1 Tim. 6:11).

Anna uskollinen ja vastuullinen mielenlaatu.
(Matt. 23:23).


Rahan valta ja bisnesajattelu

Isä, anna mielenmuutos kansallemme, joka mittaa asioita rahassa, aineellisisten arvojen ja liike-elämän periaatteiden mukaan.
Ohjaa ihmiset etsimään ennen kaikkea Sinun valtakuntaasi ja Sinun vanhurskasta tahtoasi, jolloin Sinä voit antaa kaiken muunkin.
(Matt. 6:33.)

Vaikuta tämän maan ilmapiirissä niin, etteivät ihmiset kokoaisi itselleen aarteita maan päälle vaan taivaaseen. (Matt. 6:19)
Älköön tämä kansa palvelko mammonaa. (Matt. 6:24)

Varjele, etteivät ihmiset rahan vuoksi joutuisi kiusaukseen, ansaan ja perikatoon ja etteivät he sen vuoksi eksyisi pois uskosta ja tuotaisi itselleen monenlaisia kärsimyksiä. (1 Tim. 6:9-10)

Anna ihmisten epävarman, vaativan, rasittavan, urakeskeisen ja suorituksia vaativan ajan keskellä turvautua Sinuun, joka annat todellisen menestyksen.
(Ps. 90:17)

Anna kiireen keskellä elävien ihmisten oppia laskemaan päivänsä oikein, että he saisivat viisaan sydämen. (Ps. 90:12)