Rukous — keino vaikuttaa ajan henkeen ja kansakunnan hengelliseen ilmapiiriinHengelliset linnakkeet — ihmisten ajattelumallien ja pimeyden henkivaltojen yhteisvaikutus

Eri maiden ilmapiirissä ja “ajan hengessä” voi nähdä ajatusmalleja ja suuntauksia, joille on tyypillistä se, että ne vaikuttavat laajasti kautta erilaisten elämänalueiden ja ihmisryhmien. Nämä suuntaukset syventävät ihmisten vieraantumista Jumalan sanan mukaisesta ajattelusta ja vievät heitä yhä etäämmälle Jumalan valtakunnan ilmapiiristä — vanhurskaudesta, rauhasta ja ilosta Pyhässä Hengessä.

Paavali puhuu 2 Korinttolaiskirjeen 10 luvussa “linnoitusten, järjen päätelmien, Jumalan tuntemista vastaan nostettujen varustusten hajottamisesta ja ajatusten vangitsemisesta Kristuksen kuuliaisuuteen”.

Nämä hengelliset varustukset ovat ideologisia linnakkeita ja ajatusmalleja eri alueilla elävien ihmisten mielissä. Ne sekä estävät evankeliumin ymmärtämistä ja vastaanottoa että syventävät vieraantuneisuutta Jumalasta. Nämä varustukset ovat näkymättömiä ajatus- ja valtarakenteita, joissa yhdistyvät ihmisen tahto ja pimeyden henkivaltojen toiminta. Ne ovat "tukikohtia", joita demonit voivat käyttää hyväkseen ja joista käsin ne voivat toimia. Hengelliset linnakkeet eivät siis itsessään ole demoneita.(George Otis Jr., Informed Intercession; Strongholds of the 10/40 Window.)


Hengen alueen ilmiöihin voi vaikuttaa hengen alueen toiminnalla — rukouksella

Ajatusmalleissa on aina kysymys ihmisen ymmärryksestä ja tahdosta, mutta koska niissä myös on kysymys hengellisistä ilmiöistä, niihin ei voi vaikuttaa ja vastata tehokkaasti ilman hengen alueella tapahtuvaa toimintaa — rukousta.

“Rukous on hengellistä toimintaa. Siinä on kokonaan kysymys hengen alueen asioista ja voimista. Rukouksellaan ihminen, ruumiissa asuva hengellinen olento, suuntaa Jeesuksen Kristuksen saavuttaman voiton voimaa ihmisten vapauttamiseen pahuuden henkiolentojen vallasta ja kontrollista.” (S.D. Gordon)

Voimme vaikuttaa maamme henkiseen ja hengelliseen tilaan, ajan henkeen ja hengelliseen ilmastoon, rukoilemalla tänne Jumalan vaikutuksen ilmapiiriä, jossa pimeyden henkivaltojen on vaikeampi toimia. Rukouksillamme hajotamme niitä monenlaisia järjen päätelmiä ja varustuksia, joita ihmisten mielissä on nostettu Jumalan tuntemista vastaan ja joita vihollinen voi käyttää hyväkseen linnoituksinaan pitääkseen ihmiset erossa Jumalasta.

Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle.
(2 Kor. 10:3-5)

Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Voin todistaa, että he ovat täynnä intoa Jumalan puolesta, mutta heiltä puuttuu ymmärrys. He eivät tiedä, mitä Jumalan vanhurskaus on... (Room. 10:1-2)

Sillä paatunut on tämän kansan sydän, vain vaivoin he kuulevat korvillaan, ja silmänsä he ovat ummistaneet, jotta he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi enkä minä parantaisi heitä. (Apt. 28:27)

Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva... Jumala, joka sanoi: "Tulkoon pimeyteen valo", valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan. (2 Kor 4:4)

...Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä, mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. (2 Kor. 3:14-16)

Yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja sen on jo nyt maailmassa. (1 Joh. 4:49)

Kun uskovat rukoilevat, Jumala voi muuttaa ajan hengen ja vaikuttaa ihmisten mielissä, Hän voi antaa hengellisen virvoituksen. Rukouksillamme sanomme: “Tulkoon Sinun valtakuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.” (Matt. 7:10)

Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois, kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen, teille ennalta valitsemansa Voidellun. (Apt 3:19-20)

Kun Herra on huuhtonut pois Siionin tyttärien lian ja poistanut Jerusalemista sen verivelan oikeuden hengellä, puhdistavalla hengellä... (Jes. 4:4)

Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. (Sak. 12:10)

Jos minä joskus suljen taivaan, niin että ei tule sadetta, tai jos käsken heinäsirkkojen syödä maan tai lähetän kansani keskuuteen ruton — ja jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi. (2 Aik. 7:13-14)

Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni ja elämään niiden mukaan. Te saatte asua maassa, jonka minä olen isillenne antanut, te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne. (Hes. 36:26-28)

Herra voi antaa valtakuntansa ilmapiirin ja mielenlaadun yksittäisten ihmisten elämään, ihmisryhmiin ja kansakuntiin.

Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä, hän valistakoon kasvonsa meille, että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, kaikissa pakanakansoissa sinun apusi. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt. Iloitkoot ja riemuitkoot, sillä sinä tuomitset kansat oikein ja johdatat kansakunnat maan päällä. (Ps. 67:3-5)

Olkoon Jumalan nimi kiitetty ajasta aikaan, sillä yksin hänen on viisaus ja voima. Hän antaa muuttua aikojen ja hetkien, hän suistaa kuninkaat vallasta ja nostaa kuninkaat valtaan... (Dan 2.20-21)

Ja kun hän käänsi selkänsä lähteäksensä Samuelin luota, muutti Jumala hänen sydämensä.(1 Sam. 10:9)

Ilmoittakaa herrallenne tämä Jumalan sana: "Älä säikähdä, vaikka olet kuullut, miten Assyrian kuninkaan käskyläiset ovat herjanneet minua. Odota, niin minä annan hänelle toisen mielen" (2 Kun. 19:7)

Herra antoi Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille, Sealtielin pojalle, ja ylipappi Josualle, Josadakin pojalle, sekä kansalle alttiin mielen, niin että he kokoontuivat rakentamaan Herran Sebaotin, Jumalansa temppeliä. (Hagg. 1:14)