Miten rukoillaan yhdessä:
Rukouskokouksen johtaminenKokouksen pituus

Kokouksessa, joka on nimetty rukouskokoukseksi, tehokkaalle rukoukselle tulisi varata valtaosa kokousajasta, jotta rukoilijat ehtisivät rauhassa ja tehokkaasti käydä läpi vastuullaan olevat rukousasiat ja kokouksessa esiin tulevat ajankohtaiset tarpeet.

Sopivin pituus aktiiviselle yhteiselle rukoukselle länsimaiseen kokouskäyntäntöön tottuneessa ryhmässä on Peter Wagnerin tutkimusten mukaan tavallisissa oloissa noin tunti.

Rukouskokouksen alussa pidettävässä lyhyessä sananopetusjaksossa on hyvä tilaisuus antaa seurakuntalaisille ja ryhmäläisille opetusta rukouksesta.
— Jos suurin osa tilaisuudesta käytetään sanan opetukseen ja lauluun, kyseessä ei enää ole varsinainen rukouskokous.

Jos kokouksen johtaja antaa rukouksen tai ylistyksen jatkua pitempään kuin mitä rukoilijoiden valmius, tottumus ja kokouksen henki sallisivat, ihmiset voivat väsyä ja rukouksen henki heiketä.

“Kokouksen pituus ei tuo Henkeä, mutta Henki voi tuoda kokoukseen pituutta. Pitkällä kokouksella ei luoda rukouksen tuskaa, mutta rukouksen tuska voi luoda pitkän kokouksen.”

Pitkien kokousten rukous ei välttämättä ole kokonaisuudessaan tehokkaampaa kuin rajoitetun pituisissa tilaisuuksissa. Rukouksen määrä ei korvaa sen laatua.

Voidakseen rukoilla aktiivisesti ja palavasti tunninkin verran rukoilijat ja rukouksen vetäjä yleensä tarvitsevat konkreettista opetusta ja tietoa rukouksesta — tunti voi muuten tuntua pitkältä ajalta.

Monien tuntien, jopa yön yli kestävään rukoukseen ja Jumalan odotukseen tarvitaan voimakas yhteinen motivaatio ja myös kokemusta ja tietoa rukouksesta.


Kokouksen kulku

Rukouksella ja rukouskokouksella ei ole yhtä ainoaa oikeaa kaavaa tai tyyliä, jota pitäisi aina noudattaa. Ole joustava ja tarkkaile läsnäolijoiden reaktioita ja kokouksen henkeä. Ota huomioon, millaisia ihmisiä on paikalla ja mikä on heidän taustansa. Arvioi heidän hengellinen kypsyytensä ja kokemuksensa.

Jos paikalla on uusi tulokas, joka on rukouskokouksessa ehkä ensimmäistä kertaa, voit tiedottaa siitä muille tervetulosanoillasi. Näin muut osaavat ottaa asian huomioon. Uusi tulokas saattaa "säikähtää" voimakasta rukousta, jos hänelle ei ole selitetty asioita etukäteen.

Perusperiaatteena voi pitää sitä, että kokouksen tulisi sisältää yhteisen rukouksen neljä peruselementtiä tilanteeseen sopivassa järjestyksessä ja sopivassa keskinäisessä suhteessa:

Erota aikaa sille, että läsnäolijat saavat tuoda esiin omat rukousaiheensa.

Totuta läsnäolijat kertomaan rukousaiheensa selkeästi ja nasevasti, etteivät puheenvuorot venyisi todistuksiksi tai pitkiksi taustojen selvityksiksi, jotka vievät aikaa yhteiseltä rukoukselta ja toisten rukousaiheilta.

Huolehdi siitä, että jokaisen aiheen puolesta rukoillaan riittävästi eikä yksikään esiintuotu asia jää ilman rukoustukea.

Hyvä tapa on kirjoittaa suullisesti esitettävät asiat ja niiden esittäjät muistiin niin, että pystyt ottamaan kaikki asiat esiin rukouksen aikana unohtamatta aiheita tai yksityiskohtia. Voit tilanteesta riippuen tehdä myös niin, että kun henkilö on tuonut esiin rukoustarpeensa, rukoilette asian puolesta saman tien sen ollessa kaikkien tuoreessa muistissa, minkä jälkeen seuraava henkilö esittää asiansa.

Huolehdi siitä, että kaikki läsnäolijat, joilla on tärkeä tai kiireellinen rukoustarve, tulevat autetuiksi. Pienemmissä kokouksissa, joissa on alle 50 läsnäolijaa, henkilökohtaisia rukousaiheita ei yleensä ole enempää kuin voidaan yhdessä käsitellä kohtuullisessa ajassa. Isommissa kokouksissa voi tarvittaessa tehdä niin, että varsinaisen kokouksen jälkeen rukousta jatketaan pienemmissä ryhmissä. Tällöin kaikki rukoustukea tarvitsevat saavat osakseen riittävästi aikaa, huomiota ja tehokasta rukousta.

Varaa aikaa rukousvastausten esittämiselle.

Rukousvastaukset innoittavat ja rohkaisevat ryhmäläisiä rukoustyössä, ja he näkevät konkreettisesti, että heidän rukouksensa todella muuttaa asioita.

Pyri siihen, että rukousten aihepiirit etenevät loogisesti eikä rukous siirtyile edestakaisin aiheesta toiseen.

On helpompi ja selkeämpi rukoilla, kun läsnäolijoiden omat rukousaiheet, seurakunnan asiat, paikkakuntaa, maata ja lähetyskenttiä ym. koskevat asiat pidetään toisistaan erillään ja niihin keskitytään vuorollaan omalla ajallaan.

Kun tiettyjä esirukousaiheita pidetään esillä jokaisessa kokouksessa, seurakuntalaisille muistutetaan näiden asioiden tärkeydestä ja seurakunnan vastuusta: rukous oman maan herätyksen ja esivallan puolesta, oman paikkakunnan puolesta, seurakunnan työntekijöiden ja maailmanlaajuisen lähetystyön puolesta, jne.

Tarkkaile kokouksen kulkua niin, ettei siihen pääse tulemaan pitkiä hiljaisuuksia ja kuolleita hetkiä, jotka voivat sammuttaa rukouksen henkeä. Valmista etukäteen riittävästi rukousaiheita ja totuta kokouksessa kävijät siihen, että jokainen voi rukoilla ääneen useampia kertoja.

Kokemus on osoittanut, ettei kuolleita hetkiä kannata yrittää ehkäistä tai täyttää sellaisilla keinoilla kuin esim. pyytämällä jokaista läsnäolijaa vuoron perään ylistämään Jumalaa Hänen eri ominaisuuksistaan. Läsnäolijat kyllä huomaavat, että kyseessä on vain keinotekoinen hiljaisuuden täyttäminen.
Hyväksi kokouksen aktivointikeinoksi ei ole osoittautunut myöskään se, että läsnäolijoita kehotetaan rukoilemaan vierustovereidensa puolesta tai 2-3 hengen ryhmissä. Joillekin tällainen rukous on luontevaa, mutta monet voivat kokea sen kiusallisena.

Pidä mukanasi itsesi ja läsnäolijoiden käyttöön malleja perusrukouksista eri aiheiden puolesta sekä lista raamatunpaikoista, joita voi tarvittaessa käyttää eri rukoustilanteissa.

Hyvä keino aktivoida ja opettaa ihmisiä rukoilemaan ääneen on pyytää heitä rukoilemaan kirjallisten rukousmallien pohjalta. Rukoilija voi edetä rukousmallin kohtien mukaan käyttäen niissä rukousaiheena olevan henkilön nimeä. Hän voi poimia mallista joitakin yksittäisiä kohtia ja täydentää rukousta omin sanoin. Rukoilija voi käyttää hyväkseen mallissa olevia raamatunpaikkoja ja vedota niihin rukouksessaan.

Tämä käytäntö vähentää rukoilijoiden "suorituspaineita", tuo rukoukseen monipuolisuutta ja opettaa ihmisiä rukoilemaan Raamatun sanaa käyttäen. On helpompi rukoilla, kun ei tarvitse miettiä, mitä asioita voi rukoilla kyseiseen asiaan liittyen tai mikä raamatunpaikka olisi sopiva. Tämä on hyvä keino varsinkin vastauskoontulleiden rohkaisemiseksi rukoilemaan esim. kotikokouksissa. Tällä tavalla uusikin tulokas osaa rukoilla tasavertaisesti kokeneempien kanssa. Saatuaan käsityksen siitä, mitä asioita esirukous eri aiheiden puolesta voi sisältää ja miten Raamatun sanoja käytetään rukouksessa, hän osaa pian rukoilla ilman mallia.

Tämä myös tuo rukouksiin perusteellisuutta ja auttaa välttämään kuolleita hetkiä.
(Tällaisia malleja löytyy Rukous.netin osiosta "Mallirukouksia")