Miksi rukoillaan yhdessä?
—Yhteisen rukouksen periaatteita


 

Rukoilkaa toistenne puolesta (Jaak 5:16)

Kukaan tässä maailmassa ei voisi tehdä minulle parempaa ja rakastavampaa tekoa kuin rukoilla puolestani." (Charles Spurgeon)

 

“Uskovina olemme enemmän kuin veljiä, olemme saman ruumiin jäseniä.
Niin maailmanlaajuisessa kuin paikallisseurakunnassa jokainen jäsen vaikuttaa kokonaisuuteen ja edistää seurakuntaruumiin hyvää tai huonoa vointia.
Emme aina tiedosta, kuinka suuressa määrin Jumala on tehnyt meidät riippuvaisiksi toinen toisistamme.”

“Seurakuntaruumiin yhteys toteutuu täydellisimmin silloin, kun Pyhän Hengen vaikutuksesta koko maailmanlaajuisesta seurakunnasta nousee Jumalan puoleen rukous koko maailmanlaajuisen seurakunnan puolesta.”

“Oman lähipiirimme ja seurakuntamme lisäksi esirukoustemme piiriin tulisi kuulua koko maailmanlaajuinen Kristuksen seurakunta ja sen tarpeet.”
(Andrew Murray)


Yhteisellä rukouksella on useita eri tarkoituksia ja tehtäviä:


1. Toisten kuormien kantaminen ja toinen toisemme siunaaminen
2. Voiman moninkertaistaminen, yhteiset rukousprojektit
3. Kollektiivisten askelten ottaminen hengen maailmassa: yhteinen parannuksenteko, herätykseen valmistautuminen, Hengen vuodatukseen valmistautuminen
4.Yhteinen ylistys ja kiitos

Näitä käsitellään alempana tarkemmin.

Nämä neljä yhteisen rukouksen tehtävää ovat käytännössä rukouskokousten keskeisiä rakennuselementtejä. Kun nämä elementit ovat mukana, yhteenkokoontuneiden rukoilijoiden yhteisiä mahdollisuuksia voidaan täysipainoisesti käyttää kaikilta osin. Esimerkiksi periaate voiman moninkertaistamisesta yhteisten rukousprojektien hyväksi ei toteudu täysipainoisesti, jos rukouskokouksessa rukoilijat pääasiassa rukoilevat itsekseen samaan tapaan ja samojen asioiden puolesta kuin yksityisissä rukoushetkissään — sillä erotuksella, että he ovat kaikki samassa paikassa.


1. Toisten kuormien kantaminen ja toinen toistemme siunaaminen

Esirukoukseen toisten puolesta sisältyy toisaalta avun ja vapautuksen rukoileminen heidän ongelmiinsa, toisaalta kaikkinaisen siunauksen pyytäminen heidän osakseen.

Dutch Sheets toteaa, että esirukous on toisen kuorman kantamista pois. Raamattu sanoo: "Itkekää itkevien kanssa" (Room. 12:15) ja "kantakaa toistenne kuormia" (Gal. 6:2).

Meidän tulee paitsi jakaa toistemme kuormat, myös kantaa ne pois.
Uudessa testamentissa käytetään kahta kreikan sanaa merkityksessä 'kantaa'.

Ensimmäinen, anekhomai, tarkoittaa 'pitää pystyssä, kannattaa jotakin vasten' — samalla tavalla kuin tomaatinvarsi saa painolleen tukea kepistä. Samoin heikommat veljemme ja sisaremme, jotka ovat erilaisten elämäntilanteiden raskauttamia, voivat saada tukea meistä, kun asetumme heidän vierelleen ja meidän voimamme auttaa heitä kannattamaan taakkaansa.

Toinen, bastazo, tarkoittaa 'kannatella, nostaa tai kantaa', ja siihen sisältyy ajatus kuorman kantamisesta pois tai sen poistamisesta. Tätä sanaa käytetään Room. 15:1:ssä "Mutta meidän, vahvojen, tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi." ja Gal. 6:2:ssa. "Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain."

Kun toimimme Kristuksen edustajina hänen välittäjäntyössään ja toimimme esirukoilijana, emme pelkästään kannattele jonkun kuormaa, me kannamme sen pois ja autamme häntä pääsemään siitä eroon.


Esirukoilija ei ole sijaiskärsijä

Tunnettujen rukouksesta kirjoittavien opettajien teoksissa korostetaan, ettei esirukoilija kantaessaan toisen henkilön kuormia ole sijaiskärsijä, joka samaistuu toisen henkilön asemaan ja konkreettisesti ottaa päälleen tämän sairauksia yms. (Esim. Rees Howellsin elämäkerrasta ilmenee, että vaikka hän olikin yksi historian kuuluisista ja tunnustetuista rukoilijoista, hän toisinaan harjoitti tätä arveluttavana pidettyä samaistumista antaakseen esim. toisten sairauksien siirtyä itseensä.)
Jeesus on kantanut synnit ja sairaudet, esirukoilija rukouksensa kautta vain jakaa Hänen työnsä tuottamaa siunausta.
Ilmaisu “toisten kuormien kantamisesta” on kuvannollinen eikä sitä voi rinnastaa tapaan, jolla Jeesus kantoi synnit ja sairaudet, ks. esim. Jes.53:4-6: “Hän kantoi meidän kipumme, otti taakaksen meidän sairautemme.. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen.”


Vapautus toisten apuuntulon kautta

"Joskus Jeesuksen tekemän liiton siunaukset pääsevät luoksesi sitä kautta, että veljet ja sisaret ja tulevat avuksesi." (Dutch Sheets)

Sheets kertoo esimerkin ystävistään, Jamaikan läheteistä Mike ja Pam Andersonista, joiden parivuotias poika Toby sairastui ja oli usean päivän korkeassa kuumeessa kuoleman rajalla. Mike soitti Sheetsille ja muutamalle muulle ystävälleen Yhdysvaltoihin ja kertoi rukoilleensa kaikin mahdollisin tavoin poikansa puolesta. Herra oli itse asiassa antanut hänen nähdä heikkouden hengen, joka piti Tobya otteessaan. Mike ja Pam eivät kuitenkaan olleet onnistuneet murtamaan tämän hengen valtaa huolimatta tuntikausien rukouksesta.
He olivat vahvoja, rukoilevia uskovia, jotka ymmärsivät hengellisen arvovallan periaatteet, eikä heillä ollut syntiä, joka olisi estänyt rukousvastauksen. Dutch Sheets toteaa, että on vaikea sanoa, mikseivät he yltäneet hengelliseen läpimurtoon rukoillessaan poikansa puolesta, mutta tapaus opetti kaikille mukaan tulleille esirukoilijoille jotakin toisten kuormien kantamisen periaatteesta.

Sheets kertoo: "Kun Mike soitti, minä ja kanssani olleet ihmiset rukoilimme, että Herra kohtaisi tätä sairasta lasta. Rukouksemme sisältö oli:

'Isä, salli meidän nyt toimia papillisessa välimiehen roolissa ja vahvistaa ja toimeenpanna Jeesuksen voitto tässä asiassa, jakaa tälle lapselle Jeesuksen aikaansaaman liiton siunauksia.
Salli meidän yhdessä Jeesuksen kanssa asettua Tobyn viereen, ottaa kantaaksemme tämä hänen heikkoutensa ja kantaa se pois.
Isä, pyydämme tätä Jeesuksen nimessä, sen perusteella, kuka Hän on ja mitä Hän on tehnyt."

Sitten sidoimme saatanan voiman tämän lapsen elämästä — tietysti Jeesuksen nimessä, koska jaoimme eteenpäin Hänen voittonsa hedelmää.
Mike soitti muutamaa tuntia myöhemmin ja kertoi kuumeen alkaneen laskea melkein heti hänen soitettuaan meille. Pian Toby voi jälleen hyvin ja pääsi sairaalasta pois. Kiitos Jumalalle! Kristuksen ruumis oli toiminut Herran tarkoittamalla tavalla ja kirkastanut Jeesusta.

 

Toinen toisemme siunaaminen

"Me siunaamme teidät Herran nimessä" (Ps. 129:8)

"Ja papit ja leeviläiset siunasivat kansan: ja heidän äänensä tuli kuulluksi, ja heidän rukouksensa tuli Herran pyhään asumukseen, taivaaseen." (2 Aik. 30:27)

Kaikkivaltias Jumala jakaa liittonsa siunauksia meidän kauttamme. Juuri tähän liittyy esirukoilijantehtävämme.

Meille on annettu valtuudet siunata toisiamme. Siunaus voi olla yleis- tai erityisluontoinen.

“Siunaan sinua Jeesuksen nimessä” on yleisluontoinen siunaus. “Siunaan sinua rauhalla armolla, kärsivällisyydellä tai ilolla” on erityisluontoinen siunaus.
Jeesuksen eniten käyttämä siunaus oli “rauha teille” (Matt. 28:9, Luuk 24:36, Joh. 20:19,21,26). (Charles Kraft, I Give You Authority)

Paavali siunasi Korinton seurakuntaa sanoin: “Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.”(2 Kor 13:13)

Paavali ja hänen työtoverinsa rukoilivat jatkuvasti yhdessä seurakuntien puolesta siunaten seurakuntalaisia ja rukoillen heille hengellistä kasvua

Emme ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta,

että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,
vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen
ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,
ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä...
(Kol 1:9)

Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on (uusi käännös: kuinka kovaa taistelua käyn) teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehotusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät runtemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen..." (Kol 2:1)

"...Epafras, ... joka aina taistelee rukouksin teidän puolestanne, jotta pysyisitte lujina ja nuhteettomina ja vankkumatta noudattaisitte kaikessa Jumalan tahtoa. (Kol 4:12)

Yötä päivää me rukoilemme kaikesta sydämestämme, että pääsisimme tapaamaan teitä ja voisimme antaa teille sen, mitä uskostanne vielä puuttuu. (1 Tess. 3:10)

Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne,

että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot,
että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. (2 Tess. 1:11)

 

Paavali myös pyysi esirukousta itsensä ja työtovereidensa puolesta:

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen antamaan rakkauteen vedoten pyydän teitä, veljet, tukemaan minua taistelussani.
Rukoilkaa Jumalaa puolestani, että en Juudeassa joutuisi epäuskoisten käsiin ja että lahja, jonka vien Jerusalemiin, olisi pyhille mieluinen... (Room. 15:30
)

Me luotamme siihen, että hän on pelastava meidät, kun tekin autatte meitä rukouksellanne. (2 Kor. 1:11)

Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen.
Rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, jotta Jumala avaisi meille oven sanansa julistamiseen ja me saisimme puhua Kristuksen salaisuudesta... (Kol 4:2)

Rukoilkaa, että voisin puhua rohkeasti, niin kuin minun tulee. (Ef 6:20)

Veljet, rukoilkaa meidän puolestamme. (1 Tess. 5:25)

Rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti ja pääsisi muualla samaan kunniaan kuin teidän keskuudessanne.
Rukoilkaa myös, että varjeltuisimme pahoilta ja kelvottomilta ihmisiltä. (2 Tess. 3:1-2)


Siirry eteenpäin